Skip navigation

Projekti

Pregled ugovorenih projekata za svaki od Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa Interreg- IPA CBC Mađarska–Srbija

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Youth-together - HUSRB/1602/32/0085

  Naziv projekta: Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju

  Akronim: Youth-together

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0085

  Ukupan budžet projekta: 116.903,25 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 99.367,76 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Srednja ekonomska škola Sombor

  Korisnik 1:  Stručni centar i škola sa domom učenika Vari Sabo Istvan Kiškunhalaš (Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

  Kontakt informacije:

  Srednja ekonomska škola Sombor

  Adresa: Apatinski put 90, 25000 Sombor, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Natalija Katanić

  Email: natalija@ekonomskaso.edu.rs

  Telefoni: +381 65 882 7010; +381 25 421 217

  Opis projekta:

  Stanovništvo, a pogotovo mladi koji žive na području pograničnog regiona Mađarske i Srbije  nisu dovoljno upoznati sa turističkim potencijalima ovog regiona, a međusobna saradnja mladih je takođe na niskom nivou. Uzrok tome su: nedostatak informacija, nedostatak veština i nedovoljna motivisanost. Razvoj turizma i saradnje u pograničnom regionu može se postići organizovanjem zajedničkih aktivnosti mladih ljudi usmerenih na poboljšanje promocije turističkih potencijala oba regiona.

  Inicijalna aktivnost projekta je analiza situacije u školama o mišljenjima, stavovima i potrebama mladih osoba iz prograničnog regiona putem ankete i panel diskusije. Pored predstavnika škola, u panel diskusiju biće uključeni predstavnici NVO i lokalne zajednice radi sticanja boljeg uvida u probleme mladih. Tokom projekta realizovaće se tri interkulturalne razmene učenika i jedan kamp u cilju sticanja znanja, veština i razmene ideja. Učesnici će putem razmene iskustava aktivno doprineti razvoju pograničnog regiona. Osim toga, biće organizovan okrugli sto da bi se široj javnosti prezentovale  realizovane aktivnosti i postignuti rezultati. Obe škole će modernizovati IKT opremu koja će im omogućiti da unaprede uslove za rad mladih i doprineti daljoj komunikaciji i održivosti projekta, kao i poboljšanju rezultata.

  Partnerske škole će stimulisati aktivizam i volonterizam kod mladih kroz kulturne razmene, interaktivne radionice, posete, korišćenje moderne tehnologije i razmenu iskustva, posebno na polju promocije kulturnog, prirodnog i rekreativnog potencijala prograničnog regiona. Neformalni način rada i sadržaji koji su interesantni mladima doprineće njihovom zbližavanju, umanjenju predrasuda i razvoju tolerancije.

  Učesnici projekta će koristiti najsavremeniju tehnologiju i inovativni pristup radu. Upotreba IKT će pomoći razvijanje svesti o održivom razvoju. Učešćem u kulturnim, ekološkim i sportskim događajima mladi ljudi razvijaće se svest o važnosti očuvanja kulturnog nasleđa i prirodne sredine, kao i osećaj odgovornosti. Takođe, imaće priliku da steknu veštinu prilagođavanja različitim socijalnim i kulturnim situacijama i dobiće motivaciju da kvalitetnije organizuju svoje slobodno vreme. Intenzivna saradnja učenika dve partnerske škole će doprineti podizanju nivoa svesti o štetnosti predrasuda.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PALMCULTURE - HUSRB/1602/31/0026

  Naziv projekta: Kultura na dlanu - Palm Culture

  Akronim: PALMCULTURE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0026

  Ukupan budžet projekta: 124.035 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 105.429,75 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2019. godine

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Korisnik 1: Prirodno-matematički fakultet

  Kontakt informacije:

  Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Adresa: Kossuth Lajos sgt. 97. H-6724, Szeged

  Kontakt osoba: Zsolt Péter Függ

  Email: fuggzs@gmail.com

  Telefoni: +36 30 236 6396

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da se na osnovu izučavanja istorijske kulturne baštine Novog Sada i Segedina kroz temeljnu studiju (terenski rad i istraživanje) uspostavi integralna, sistematski kategorizovana baza podataka (sa fotografskom dokumentacijom) o kulturnom nasleđu i sadržajima na teritoriji pomenutih gradova. Na osnovu baze podataka, razviće se i interaktivni internet portal sa navedenim kulturnim nasleđem.

  Projekat se takođe bazira na aktuelnoj savremenoj kulturnoj ponudi Novog Sada i Segedina (festivali, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, drugi događaji), razvrstanoj i prezentovanoj u privlačnoj formi. Biće naveden i spisak lokalnih klubova i umetničkih grupa, sa naznakom da li su otvoreni za građane koji bi želeli da im se pridruže ili se informišu o načinu na koji oni rade.

  Portal će biti promovisan na nekoliko načina, putem: brošure, letaka, novinskih članaka i kampanja na društvenim medijima.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  Naziv projekta: Colourful Cooperation (Šarenolika saradnja)

  Akronim: ColourCoop

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/31/0005

  Ukupan budžet projekta: 3.738.247,30 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  3.177.510,20 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Korisnik 2: Egy-Másért Udruženje mladih za razvoj zajednice (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 3: Grad Subotica

  Korisnik 4: Grad Novi Sad

  Kontakt informacije:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: Tábor u. 7/B, 6722 Segedin, županija Čongrad,  Mađarska

  Email: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kontakt osoba: gđa Eszter Anna Csókási

  Opis projekta:

  Cilj projekta je sledeće:

  • razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region;
  • pokretanje onlajn centra za informacije i vesti na mađarskom i srpskom jeziku;
  • osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalomu i Paliću;
  • integrisanje Novog Sada, buduće evropske prestonice kulture i okružnih regiona, u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog regiona.

  Kao deo Projekta, u okviru novoosnovanih kulturnih centara i u Novom sadu, biće organizovan veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica. Cilj ovih događaja je da pomognu pripadnicima raznih etničkih zajednica da uče o kulturnim vrednostima,  tradicijama, umetničkim dostignućima i umetnicima svojih suseda. Pored toga, detaljne informacije iz oblasti kulture i turizma i dobro ciljana kampanja prezentovanja vesti u okviru Projekta pružiće podsticaj za razvoj kulturne saradnje i turizma u mađarsko-srpskom pograničnom regionu. 

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  Naziv projekta Izrada tehničke dokumentacije za železničku liniju Subotica-Baja

  Akronim: Dream Railway 

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/22/0002

  Ukupan budžet projekta: 3.585.017,40 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 3.047.264,79 EUR

  Početak projekta: : 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: : 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Korisnik 1: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  Email: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kontakt osoba: Endre Šurjan

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da se izradi projektna dokumentacija koja je potrebna za izgradnju pruge na deonici Subotica-Bačaljmaš-Baja na železničkoj trasi Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja, oslanjajući se na postojeću studiju izvodivosti.

  Planiranje železničke linije Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja je započeto pre nekoliko godina. 2011. godine je urađena studija izvodivosti za ovu železničku liniju, koja je finansirana kroz IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koja je razmatrala nekoliko alternativnih trasa. U proteklih pet godina, Vlade i nadležna ministarstva iz Srbije i Mađarske održali su nekoliko sastanaka o razvoju železnice i u više navrata su izrazili svoju podršku ovom projektu.

  Trenutno, na deonici Subotica-Bačaljmaš nema nikakvog saobraćaja. Železnička linija je nekad funkcionisala, ali danas su ostali samo tragovi nekadašnje pruge.  Nepostojanje direktne saobraćajne veze je značajna prepreka za razvoj kulturnih, turističkih i društvenih veza u pograničnom regionu Mađarska-Srbija. Glavni značajovog projekta je razvoj železničke veze čime bi se eliminisale anomalije prelaska granice i omogućila rekonstrukcija železničke linije iunapredila mobilnost ljudi i dobara. Kao rezultat toga, biće optimizovano vreme putovanja potrebno da se pređe ova fizička razdaljina, a gradovi i sela ovog regiona će postati znatno pristupačniji.

  Planirane Projektne aktivnosti uključuju:

  • Predlozi dizajn rešenja (Designs for approval - DfA) i idejni projekat za železničku liniju Subotica-Čikerija-Bačaljmaš-Baja.
  • Izrada prostornog plana posebne namene za infrastrukturni koridor (Subotica-Čikerija, Bačaljmaš, Bačbokod, Bački Vinogradi.
  • Štampanje publikacija za projekat – rezime tehničke dokumentacije
  • Događaji, uključujući sastanke sa srpskim i mađarskim železničkim kompanijama, i radionice sa predstavnicima gradova i sela koja se nalaze uz železničku trasu.
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan

  Akronim: BABECA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0001

  Ukupan budžet projekta: 8.699.537,91 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 7.394.607,21 EUR

  Početak projekta: 29. septembar 2017. godine

  Kraj projekta: 28. septembar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Direkcija za vodoprivredu u Donjeg Podunavlja (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1:  Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad

  Beneficiary 2: Fond Evropski poslovi AP Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Adresa: Széchenyi 2/C. 6500 Baja, Mađarska

  Telefon: +36 79 525 157

  Email adresa: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kontakt osoba: Henriett Balogh

  Opis Projekta:

  Projekat ima za cilj smanjivanje pojave poplava i potencijalnih rizika koji mogu izazvati poplave u projektom obuhvaćenom području, kao i to da se kanal Baja-Bezdan ponovo osposobi za odvod viška vode. Intervencije predviđene Projektom imaju za cilj da unaprede sistem prekograničnog upravljanja vodama i prevencije rizika.

  Kontekst:

  Razvoj kompleksa regionalnog sistema za upravljanje vodama u oblasti kanala Baja-Bezdan (Ferenc) obuhvata područje Velike južne ravnice u Mađarskoj i regione Bačka i Banat u Srbiji. Kanal je tehničko postrojenje i sistem za upravljanje vodama od međunarodnog značaja. Glavne funkcije Kanala su vodosnabdevanje i odvođenje viška površinskih voda (kao i upotreba u sportsko-rekreativne svrhe). Delovi kanala, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava. Kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom.

  Projektom obuhvaćeno područje čine: kanal Baja-Bezdan (uključujući i mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala. Kanal Vrbas-Bezdan se nalazi u Bačkoj (Vojvodina), i proteže se od Bezdana do Vrbasa. Infrastrukturni objekti koji su sa njim povezani se nalaze u Bezdanu i Šebešfoku.

  Brana u Bezdanu se ne koristi zbog lošeg stanja objekta i hidro-mehaničke mašinerije. Ona i dalje predstavlja značajan infrastrukturni objekat na hidro-sistemu Dunav-Tisa-Dunav, zbog čega je funkcionalno od ključne važnosti. Brana u Šebešfoku se nalazi na lokaciji gde se kanal Baja-Bezdan spaja sa kanalom Bezdan-Vrbas. Brana je bila industrijsko postrojenje koje je omogućavalo saobraćanje i jedini vid transporta robe i dobara u ovom regionu.

  Glavne aktivnosti u okviru ovog  projekta su:

  • Izmuljavanje i čišćenje delova kanala i izgradnja platformi za uklanjanje nanesene drvne građe i rampi za čamce u Mađarskoj;
  • Renoviranje i rehabilitacija ustava u Bezdanu i Šebešfoku;
  • Nabavka specijalne opreme za održavanje u Mađarskoj i Srbiji.

  Projekat takođe ima za cilj da pruži solidnu osnovu za dalji razvoj sistema.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  URBAN-PREX – HUSRB/1602/11/0097

  Naziv projekta: Nadzor, predviđanje i razvoj javnog online sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije

  Akronim: URBAN-PREX

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0097

  Ukupan budžet projekta: 750.789,88 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 638.171,39 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

  Korisnik 3: Grad Segedin

  Korisnik 4: Grad Novi Sad, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Stevan Savić 

  Email: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 605028979; +381 214852833

  Opis projekta:

  Klimatske promene uzrokuju porast frekventnosti i intenziteta padavina, pa samim tim i pojave poplava u gradskim sredinama na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope. Na osnovu toga, URBAN-PREX projekat predstavlja veoma dobru priliku za implementaciju inovativnog praćenja i prognoziranja i razvoj online javnog sistema za rano upozoravanje na ekstremne padavine i poplave u gradskim sredinama pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

  Tokom realizacije projekta, kreiraće se dve mreže padavinskih stanica koje će biti locirane u dva grada sa najviše stanovnika na prostoru Programske oblasti – u Novom Sadu i Segedinu. Izmereni podaci, nihov prenos i analiza, kao i prikazivanje analiziranih podataka u realnom vremenu putem prostorne vizuelizacije (karte), biće od koristi za stanovništvo (u cilju individulne adaptacije) i za javne institucije (npr. koje upravljaju vodom i saobraćajem, kao i za gradske vlasti) koje se nalaze u pograničnom regionu.

  Model za prognoziranje padavina u realnom vremenu koji će pokrivati čitav pogranični region, biće dopunjen sa prognozom za pojavljivanje padavinskih poplava u Novom Sadu i Segedinu. Ova prognoza biće razvijena tokom realizacije projekta i kao osnovni parametri koristiće se izmerene vrednosti sa mreža padavinskih stanica i podaci daljinske detekcije (uglanvom satelitski podaci). Izmereni podaci će se koristiti za precizno podešavanje podataka daljinske detekcije u cilju omogućavanja razvoja još preciznijeg modela prognoze za područje istraživanja (pogranični region Mađarske i Srbije).

  Izmerene vrednosti i podaci prognoze biće besplatni i dostupni u realnom vremenu preko internet portala projekta, društvenih mreža i android aplikacije za mobilne telefone. Istovremeno, prikazani podaci će omogućiti ranu najavu o mogućim ekstremnim padavinama i pojavi poplava svim stanovnicima, kao i lokalnim institucijama, u cilju zaštite i pripreme za efikasnu borbu protiv ekstremnih vremenskih i poplavnih situacija.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  OPTI-BIKE - HUSRB/1602/21/0102

  Naziv projekta: Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni - planiranje i izgradnja biciklističkih staza

  Akronim: OPTI-BIKE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0102

  Ukupan budžet projekta: 2.566.612,65 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  2.181.620,74 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Grad Subotica

  Korisnik 1: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Lokalna opština Ásotthalom)

  Korisnik 2: Tompa Város Önkormányzata (Lokalna uprava grada Tompa)

  Kontakt informacije:

  Grad Subotica

  Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Erika Kudlik 

  E-mail: ler@subotica.rs

  Telefon: +38124626878  +38163531401

    

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj da pojednostavi i ubrza prevoz vozilom i biciklom što će se postići na sledeće načine:

  • izgradnjom biciklističkih staza u Srbiji – u Subotici i u naseljima Bački Vinogradi i Kelebija, i u Mađarskoj – u Tompi i Ašothalomu (Ásotthalom);
  • planiranjem biciklističkih staza u Subotici i Tompi;
  • definisanjem modela regulacije upravljanja saobraćajem radi eliminacije uskog grla na graničnim prelazima.

  Glavni cilj će se postići izgradnjom biciklističkih staza na obe strane mađarsko-srpske granice. Namena projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni. Takođe, planiranje i izgradnja  biciklističkih staza će omogućiti građanima koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo i kao vid rekreacije da brzo stignu do granice i brzo je pređu sa obe strane.  Pored toga, razvoj novih biciklističkih staza će obezbediti bezbednu vožnju biciklom preko granice kao i zaštitu životne sredine (smanjenje emisije CO2).

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY - HUSRB/1602/11/0225

  Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja

  Akronim: ODRŽIVO SPREČITI POPLAVE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0225

  Ukupan budžet projekta: 938.462,48 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 797.693,10 EUR

  Početak projekta: 01/10/2017

  Kraj projekta: 30/09/2019

  Vodeći korisnik: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Opština Baja)

  Korisnik 1: OPŠTINA NOVI BEČEJ

  Kontakt informacije:

  Opština Baja

  Adresa: 1 Szentháromság trg 6500 Baja, Mađarska

  Kontakt osoba: g. Zoltán Keszei

  Email: keszei.zoltan@bajavaros.hu

  Telefon: +3679527141; +36304881716

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj povećanje kapaciteta Opštine Baja i Opštine Novi Bečej u oblasti prevencije i odbrane od poplava kroz: razvoj ključne infrastrukture, razvoj alata za smanjenje rizika od katastrofa zasnovanih na tehnologiji, aktivnosti planiranja, sprovođenje obuka i drugih aktivnosti koje za cilj imaju povećanje nivoa svesti građana. Uzimajući u obzir geografski položaj,  zaštita od poplava je od velike važnosti za opštine Novi Bečej i Baja. Obe opštine su nadležne za odbranu definisanih sektora duž reka koje kroz njih protiču i cilj im je da povećaju efikasnost sistema zaštite od poplava.

  Problemi na čije je rešavanje projekat usmeren su:

  1. Loše stanje fizičke infrastrukture
  2. Zastarela tehnologija u oblasti prevencije poplava
  3. Nedostatak obuka i nizak nivo svesti.

  Projekat čine infrastrukturne i kao i aktivnosti koje nisu vezane za infrastrukturu a koje su grupisane prema četiri  ishoda, koji se u velikoj meri nadopunjuju. Četiri osnovna stuba projekta su:

  Ishod 1: Poboljšano stanje fizičke infrastrukture i tehničke opremljenosti;

  Ishod 2: Uvedena i implementirana nova pametna rešenja. Aktivnosti vezane za ovaj ishod će imati za rezultat funkcionalni, integrisani pametni sistem za poboljašnu zaštitu od poplava u Baji i Novom Bečeju;

  Ishod 3: Projektno-tehnička dokumentacija za bolju zaštitu od poplava od strane oba partnera na projektu/Korisnika;

  Ishod 4: Obučeni poverenici civilne zaštite i povećan nivo svesti građana kroz  realizaciju treninga i komunikacionih aktivnosti.

  Ove aktivnosti će biti realizovane uz jasno definisano projektno upravljanje od strane oba partnera na projektu/Korisnika. Primarna ciljna grupa su oni građani, privrednici i druga pravna lica  u Baji i Novom Bečeju na koje projektne aktivnosti imaju direktan uticaj. Drugu ciljnu grupu čini lokalna zajednica, dok  treću ciljnu grupu čine poverenici civilne zaštite u oba naselja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WATERatRISK - HUSRB/1602/11/0057

  Naziv Projekta: Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove

  Akronim: WATERatRISK

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0057

  Ukupan budžet projekta: 852.085,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 724.272,25 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 1: Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (University of Novi Sad, Faculty of Sciences)

  Korisnik 3: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

  Korisnik 4: Javno Vodoprivredno Preduzeće Vode Vojvodine (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Adresa: 13 Dugonics square 6720 Szeged, Hungary (Mađarska)

  Kontakt osoba: Mr János Bajusz (Janoš Bajus)

  Email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +3662546711;  +36205094699

   

  Opis Projekta:  

  Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani usled klimatskih promena, mogu i sve češće dovode do manifestacije hidroloških hazarda (nepogoda). Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u pograničnom području Mađarske i Srbije. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Budući da su već pomenuti izazovi regionalnog karaktera i pogađaju jugo-istočnu Mađarsku i Vojvodinu, u Srbiji, rešenja je moguće dobiti samo zajedničkim delovanjima.

  Ovaj projekat ima za primarni cilj razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi se omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe. Sam vrhunac zajedničkih istraživanja biće osnivanje zajedničkog HUSRB-CB centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje.

  Rezultati projekta će u mnogome doprineti prekograničnom upravljanju vodama, sistemu prevencije kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, minimiziranju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim varijacijama.

  Projakat je osmišljen i koncipiran tako da ga mogu implementirati najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri u regionu (Univerzitet u Segedinu (SZTE),Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (UNSPMF) i Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (UNSFA) u saradnji sa relevantim organizacijama za upravljenje i menadžment vodama u obe države (Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - „Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság” - ATIVIZIG i Javnog Vodoprivrednog Preduzeća Vode Vojvodine). Stručnost i iskustvo partnera na projektu/Korisnika osiguraće uspešno ostvarivanje zadatih ciljeva kao i realizaciju naučnih, operativnih i komunikacionih zadataka.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ECOWAM - HUSRB/1602/11/0010

  Naziv projekta Ekološki usmereno upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnom regionu

  Akronim:  ECOWAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0010

  Ukupni budžet projekta: 1.758.447,43 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA)1.494.680,31 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine;

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine;

  Vodeći korisnik: Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Korisnik 1: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“

  Korisnik 2:  Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Adresa: Stefánia 4 Pf. 390, 6720 Szeged, Hungary

  Kontakt osoba: gospodin Szabolcs Frank

  Email: franksz@ativizig.hu

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je prevencija negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za unapređivanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i županiji Čongrad. Glavni cilj će biti postignut kroz specifične ciljeve:

  1. Poboljšanje vodnog bilansa Jegričke reke (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km)  i glavnog kanala Kurca (4+487 km-9+997 km) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije  izmuljavanjem, građevinskim radovima i uklanjanjem prekomerne vegetacije iz korita reke;
  2. Razvoj zajedničkog sistema za analiziranje i praćenje radi očuvanja kvaliteta vode i biodiverziteta u regionu prekogranične saradnje;
  3. Definisanje dugoročnih rešenja radi prevencije degradacije kvaliteta vodnih tela.

  Glavni rezultati koje je potrebno postignuti:

  1. Prevencija prekomernog zadržavanja vode postignuta kroz revitalizaciju vodnih tela Jegrička i Kurca i oblasti oko njihovih korita;
  2. Sprovedene hidro-biološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja u Jegričkoj reci i glavnom kanalu Kurca na odabranim lokacijama pre/nakon izmuljavanja u skladu sa Članom 8  Okvirne direktive EU o vodama;
  3. Razmena iskustava u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode između partnera na projektu iz Mađarske i Srbije;
  4. Dugoročna rešenja razvijena na osnovu pruženih studija uticaja površinskih i podzemnih voda na parkove prirode;
  5. Razvijena zajednička baza podataka sa relevantnim informacijama u vezi sa praćenjem i evaluacijom kvaliteta voda, koja će biti osnova za buduću saradnju u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode;
  6. Podignut nivo svesti i znanje ciljnih grupa u pograničnom regionu.

  Ciljne grupe projekta su: institucije uključene u upravljanje vodama, farmeri, stanovništvo ugroženo prekomernim količinama vode, deca, regionalni/lokalni relevantni subjekti i turističke organizacije.

  Projekat će doprineti harmonizovanom razvoju regiona sa intenziviranjem ekonomske saradnje kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa tako što će raditi na očuvanju biodiverziteta i unaprediti kvalitet vode, što se uklapa u sveukupni cilj Programa.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PANNONSTEPPES – HUSRB/1602/12/0065

  Naziv projekta  Očuvanje ključnih životinskih vrsta u Panonskoj stepi u pograničnom regionu između Mađarske i Srbije

  Akronim:  PANNONSTEPPES

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0065

  Ukupni budžet projekta:  287.039,93 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA) 243.983,93 EUR

  Početak projekta: 15. januar 2017. godine

  Kraj projekta: 14. jul 2019. godine

  Vodeći korisnik:  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Korisnik 1:  Uprava nacionalnog parka Kiškunšag (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság)

  Korisnik 2:  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 3:  Lovačko udruženje Perjanica

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Adresa: Radnička 20a, 21000, Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Biljana Ilija Panjković

  Email: biljana.panjkovic@pzzp.rs

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj očuvanje dve ključne životinjske vrste koje obitavaju u panonskoj stepi i očuvanje njihovih staništa, što će pružiti značajan doprinos postizanju boljeg očuvanja za ostatke panonske stepe u obe države.

  Staništa šargana (mađarske livadske zmije  / Vipera ursini rakosiensis) će biti ponovo povezana uklanjanjem prepreke od 22 hektara, koja je sačinjena od nepodobnog gustog rastinja (šipražja i šume). Zahvaljujući tome, biće olakšana komunikacija i razmena sa populacijom i ova životinjska vrsta će imati veće šanse za dugoročno preživljavanje u svom najvažnijem staništu u Panonskoj niziji.

  Velika droplja (Otis tarda) u Srbiji je velika ptica koja je prevashodno ugrožena od strane kopnenih grabljivica i uljeza u svojim staništima. Stoga će biti podignute zaštitne ograde oko 115 lokacija na kojima se one gnezde u specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“ . Ograda će pomoći bezbednom gnežđenju i, samim time, rastu populacije u jedinom staništu velike droplje u Srbiji.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Kübekháza-Rabe - HUSRB/1601/21/0003

  Naziv projekta: Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)

  Akronim: Kübekháza-Rabe

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/21/0003

  Ukupni budžet projekta:  5.468.716,52 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 4.648.409,04 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2016. godine;

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine;

  Vodeći  korisnik: NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIFLtd.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Korisnik 1: Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Korisnik 2: Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje ”Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad

  Kontakt informacije:

  NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Adresa: Váci út 45; 1134 Budapest, Hungary

  Telefon: +36 461 1100

  Email: info@nif.hu

  Kontakt osoba: Róbert Attila Nagy

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj razmatranje mogućnosti  za otvaranje novog graničnog prelaza između naselja Kubekhaza i Rabe, što bi doprinelo ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj saradnji u pograničnom regionu Mađarske iSrbije.

  Projekat je usmeren na izgradnju novih prilaznih puteva i sanaciju postojećih. Novi put koji će biti izrađen sa mađarske strane će biti dugačak 2.309 metara i širok 5,5 metara, dok će dužina saniranih puteva biti 1.365 metara u Srbiji i 844 metra u Mađarskoj. Državni put kroz Kubekhazu će biti produžen do granice sa Rumunijom. Ministarstva unutrašnjih poslova dve države će biti odgovorna za implementaciju daljih elemenata projekta (objekti koji su potrebni za granični prelaz). Sa mađarske strane će biti izgrađen novi objekat za granični prelaz i koristiće ga zajednički obe države.  

  Ovaj projekat ima za cilj da doprinese stimulaciji prekograničnih preduzeća i ekonomskih odnosa, uspostavljanju novih poslovnih prilika i povećanju razmene najboljih praksi u domenu kulture, turizma i obrazovanja. Sprovođenje projekta će omogućiti neometano odvijanje saobraćaja na javnom putu i rasteretiti granični prelaz Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa, koji će postepeno biti rasterećeni, a takođe i olakšati saobraćanje pešacima i biciklistima, te unaprediti zaštitu prirodne sredine, što je veoma važna direktiva EU.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PROTECT - HUSRB/1602/12/0132

  Naziv projekta  Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta

  Akronim:  PROTECT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0132

  Ukupni budžet projekta:  284.491,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 241.817,34 EUR

  Početak projekta: 31. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 29. septembra 2019. godine;

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 1:  Univerzitet Džon fon Nojman (Neumann János Egyetem)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Adresa: bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Tatjana Đurić

  Email: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

   

  Opis projekta:

  U proteklih 20 godina, u smislu klimatskih promena, Panonsku niziju napadaju brojne strane invazivne biljne vrste. Najučestalija i najvažnija invazivna biljna vrsta u pograničnom regionu Mađarska-Srbija je ambrozija. S obzirom na to da nema prirodnih neprijatelja, ona se širi po zaštićenim područjima, vrši pritisak na zaštićene biljne vrste, a za njen polen se navodi da je dominantni alergen u pograničnom regionu.

  Glavni cilj projekta je smanjivanje ekoloških rizika i prevencija negativnih efekata klimatskih promena na zaštićena područja u pograničnom regionu Mađarske iSrbije kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti praćenja i mapiranja  invazivnih vrsta i suzbijanje ambrozije kako bi se smanjilo širenje invazivnih vrsta i obezbedio bolji konzervacioni status i bezbednija životna sredina za stanovništvo i privredu. Zaštićena područja će uključivati četiri zaštićena područja u pograničnom regionu: Selevenjske pustare, Subotičku peščaru, jezera Ludaš i Palić na teritoriji Subotice i Kanjiže u Srbiji i nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta u Mađarskoj.

  Očekivani rezultati projekta su:

  1. Uspostavljen sistem praćenja kao osnova za analizu rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta, banka semena u tlu u projektnim oblastima, praćenje koncentracije polena i njegova interakcija sa zagađenjem vazduha u pograničnom regionu;
  2. Ambrozija tretirana i suzbijena različitim vrstama tretmana u projektnim oblastima u pograničnom regionu;
  3. Podignut nivo informisanosti relevantnih subjekata i institucija o invazivnim biljnim vrstama;
  4. Uspostavljanje ECO mreže za razmenu znanja i iskustva.

  Projekat daje doprinos sveukupnom cilju Programa i specifičnom cilju Prioritetne ose 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika, jer projekat okuplja institucije koje sarađuju na rešavanju problema invazivnih vrsta, među kojima je ambrozija. Iskorenjivanje i praćenje invazivnih vrsta osigurava ekološku održivost i bezbednost u pograničnom regionu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  Project Title: Improving cross border road between Baja and Sombor part II

  Acronym: SO-BAJA2

  Project ID: HUSRB/1602/21/0061

  Total Project budget:  3.122.670,00 EUR

  EU contribution (IPA):  2.654.269,50 EUR

  Start Date:  1 September 2017

  End Date:  31 August 2019

  Lead Beneficiary: Public Enterprise "Roads of Serbia" (Javno preduzeće "Putevi Srbije")

  Beneficiary 1: City of Sombor (Grad Sombor)

  Beneficiary 2: NIF National Infrastructure Development Private Company Limited (NIF Ltd.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Contact information:

  Public Enterprise "Roads of Serbia"

  Address: 21000 Novi Sad, Jovana Ilića 24, Republic of Serbia

  Contact person:  Zoran Drobnjak

  Email: office@putevi-srbije.rs

  Telephone:  +381 11 304 0701

   

  Project Summary:

  The city of Sombor, situated in the North-West part of the Republic of Serbia, and the city of Baja, situated approximately 30 km from the southern Hungarian border with Serbia, have been twin cities since 1960. In accordance with high level of cooperation that exists between them there is a significant guideline for improvement of the cross-border development and improvement of traffic infrastructure, including the border crossing Bački Breg – Hercegszanto.

  Prequalification and upgrading of this border crossing point in terms of both passenger and freight traffic and improvement of its connection roads will make the border region better connected to the Port of Baja, Danube cargo port, as well as to the Hungarian M6 motorway, which is further connected with a branch of the fifth Pan-European corridor and Pan-European corridor VII.

  The Project intends to provide better accessibility and faster and safer transport of both passengers and goods in the West Bačka District as well as throughout the whole Bács-Kiskun County. This road connects the two countries from the community point of view, as well. Development of infrastructure would contribute to reduction of the differences between the developed and the underdeveloped regions and settlements when it comes to the general quality of living, economic conditions, education, culture, healthcare and social welfare.

  The importance of this project for border region is confirmed through initiation of the procedure for amending the Hungarian government decree of the development infrastructure in the border area. In the new legal framework the road project Baja-Sombor will be on the priority list of infrastructure roads between the two countries.

  Furthermore, the border crossing points at Horgos-Röszke and Kelebija-Tompa, known for being bottleneck points during  the winter and summer holidays, will be relieved of heavy traffic, as freight traffic will be made possible through the implementation of the project at Bački Breg - Hercegszanto border crossing.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004

  Naziv projekta Razvoj vodosnabdevanja i vodne infrastrukture u pograničnim slivnim područjima

  Skraćenica: WASIDCA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0004

  Ukupni budžet projekta: 6.980.607,96 EUR

  Učešće EU (IPA): 5.933.516,76 EUR

  Početak: 1. jun 2017. godine;

  Kraj: 31. maj 2020. godine;

  Glavni korisnik: Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1: Skupština opštine Kanjiža

  Korisnik 2: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Kontakt informacije:

  Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Adresa: 4. Stefánia, 6720 Szeged, Hungary

  Telefon: +36 6 259 9599/21071

  Email: franksz@ativizig.hu

  Kontakt osoba: Frank Szabolcs

   

  Opis projekta:

  Globalne klimatske promene prouzrokuju učestale sušne periode i periode obilnih padavina, što pogađa obe strane na mađarsko-srpskoj granici, a poplave su se u pograničnom regionu dešavale mnogo puta, zbog njegovog geografskog položaja. Istovremeno su značajno smanjene količine raspoložive vode za piće.

  Projekat ima za cilj da poboljša upravljanje vodama u regionu, što će unaprediti bezbednost i zaštitu ljudi koji žive u pograničnom regionu, doprineti ekološkom upravljanju vodama, rezultirati kvalitetnijom vodom za piće i zahvaljujući svemu tome poboljšati socio-ekonomsku situaciju u opštini i pograničnom regionu.

  Projekat uključuje nekoliko elemenata koji imaju za cilj rešavanje ovih pitanja.

  Između 18+800 - 19+331 km preseka paralelnih sa glavnim kanalom Domasek (Domaszéki) će biti postavljena potisna cev DN 900 HOBAS dužine 531 metar. Na preseku 19 + 331 km će biti izgrađeno klasično slapište i ustava.

  Voda će se isporučivati putem potisne cevi, što će biti izvedeno između deonica 19+331- 20+580 km glavnog kanala Domasek, i radovi će uključivati izvlačenje sedimenata duž 1.249 metara dužine kanala i smanjenje korita kanala za 50 cm.

  Nova struktura za regulisanje voda će biti izgrađena na  20+445 km preseku glavnog kanala Domasek. Između 0+580 – 23+996 km preseci glavnog kanala Domasek će biti pretvoreni u kanal dvostruke namene. Radovi će uključivati: čišćenje korita, izgradnju nasipa kanala i rekonstrukciju sistema za zadržavanje vode. U okviru ove deonice će biti izgrađena nova pumpna stanica (pumpna stanica Ivansek 20+580 km). Pored toga, u okviru projekta će biti razvijen sistem za praćenje čiji je cilj prevencija suša i nestašica vode, kojim će se vršiti merenja hidroloških uslova u ovoj oblasti.

  Kada je upravljanje otpadom u pitanju, projekat namerava da poveća kapacitete postrojenja za upravljanje otpadom kroz rekonstrukciju, promenu namene starih i izgradnju novih objekata i kupovinu nove, efikasne opreme. Zahvaljujući tome će stanovništvo dobiti kvalitetniju vodu za piće.

  Kada je prevencija i zaštita od poplava u pitanju, institucije za upravljanje vodama sa obe strane granice će deliti profesionalne tehnike i zalihe. Na srpskoj strani će biti implementirana nova tehnika zaštite i relevantna obuka za profesionalce i dobrovoljce iz obe države. Cilj ove inicijative je unapređenje tehničkih i kadrovskih resursa za prevenciju poplava sa obe strane granice kroz zajedničke aktivnosti i nabavku cevne barijere za zaštitu od poplava - brza, lagana i izuzetno efikasna alternativa koja bi se lako mogla prebacivati iz jedne države u drugu, po potrebi.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  SWeM-PaL – HUSRB/1602/12/0014

  Naziv projekta  Održivo upravljanje močvarama prekograničnog sliva Palić-Ludaš

  Akronim:  SWeM-PaL

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0014

  Ukupni budžet projekta:  448.189,81 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 380.961,32 EUR

  Početak projekta:  1. oktobar 2017. godine;

  Kraj projekta:  30. septembra 2019. godine;

  Vodeći korisnik:  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Korisnik 1:  Nacionalni univerzitet za javne službe (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

  Korisnik 2: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 3:  Javno preduzeće Palić-Ludaš

  Korisnik 4: Udruženje za zaštitu ptica "KIskunság" (Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Adresa: Kozaračka 2a, 2400 Subotica, Srbija                          

  Kontakt osoba: dr Mirjana Horvat

  Email: isic.mirjana@gmail.com

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je razvoj politike za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, oslanjajući se na hidro-ekološki zdrav sistem za praćenje, u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU, i zahtevima Natura2000 / Ramsar ciljevima.

  Evolucija ovog sistema za praćenje bi budućim donosiocima odluka omogućila da imaju temeljnije razumevanje pomenutog sliva, i samim tim omogućila kompetentnije upravljanje slivom.

  Predloženi sistem za praćenje će pokušati da prenese dobru praksu koja se primenjuje putem postojećeg sistema za praćenje jezera Kolon u Mađarskoj.

  Kako bi se predložila odgovarajuća politika za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, biće sprovedena dva seta kampanja za multidisciplinarno terensko merenje  u slivu Palić-Ludaš i u jezeru Kolon. Pored toga, imajući u vidu da se sliv Palić-Ludaš nalazi i na teritoriji Mađarske i na teritoriji Srbije, projekat će proceniti funkciju regionalnog sistema drenažnih kanala kao ekološkog koridora.