Skip navigation

Projekti

Pregled ugovorenih projekata za svaki od Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa Interreg- IPA CBC Mađarska–Srbija

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  Naziv projekta Colourful Cooperation (Šarena saradnja)

  Akronim: ColourCoop

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/31/0005

  Ukupni budžet projekta: 3.738.247,30 EUR

  Učešće EU: 3.177.510,20 EUR

  Početak: 1. jun 2017. godine

  Kraj: 31. maj 2020. godine

  Glavni korisnik: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Korisnik 2: Egy-Másért Udruženje mladih za razvoj zajednice (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 3: Grad Subotica

  Korisnik 4: Grad Novi Sad

  Kontakt informacije:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: Tábor u. 7/B, 6722 Segedin, županija Čongrad,  Mađarska

  Email: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kontakt osoba: gđa Eszter Anna Csókási

  Opis projekta:

  Cilj projekta je sledeće:

  • razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region;
  • pokretanje onlajn centra za informacije i vesti na mađarskom i srpskom jeziku;
  • osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalomu i Paliću;
  • integrisanje Novog Sada, buduće evropske prestonice kulture i okružnih regiona, u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog regiona.

  Kao deo Projekta, u okviru novoosnovanih kulturnih centara i u Novom sadu, biće organizovan veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica. Cilj ovih događaja je da pomognu pripadnicima raznih etničkih zajednica da uče o kulturnim vrednostima,  tradicijama, umetničkim dostignućima i umetnicima svojih suseda. Pored toga, detaljne informacije iz oblasti kulture i turizma i dobro ciljana kampanja prezentovanja vesti u okviru Projekta pružiće podsticaj za razvoj kulturne saradnje i turizma u mađarsko-srpskom pograničnom regionu. 

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  Naziv projekta Izrada tehničke dokumentacije za železničku liniju Subotica-Baja

  Skraćenica: Dream Railway (Železnica snova)

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/22/0002

  Iznos opredeljenih sredstava: 3.585.017,40 EUR

  Učešće EU: 3.047.264,79 EUR

  Početak: 1. jun 2017. godine

  Kraj: 31. maj 2020. godine

  Glavni korisnik: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Korisnik 1: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  Email: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kontakt osoba: Endre Šurjan

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da se izradi projektna dokumentacija koja je potrebna za izgradnju pruge na deonici Subotica-Bačaljmaš-Baja na železničkoj trasi Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja, oslanjajući se na postojeću studiju izvodivosti.

  Planiranje železničke linije Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja je započeto pre nekoliko godina. 2011. godine je urađena studija izvodivosti za ovu železničku liniju, koja je finansirana kroz IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koja je razmatrala nekoliko alternativnih trasa. U proteklih pet godina, Vlade i nadležna ministarstva iz Srbije i Mađarske održali su nekoliko sastanaka o razvoju železnice i u više navrata su izrazili svoju podršku ovom projektu.

  Trenutno, na deonici Subotica-Bačaljmaš nema nikakvog saobraćaja. Železnička linija je nekad funkcionisala, ali danas su ostali samo tragovi nekadašnje pruge.  Nepostojanje direktne saobraćajne veze je značajna prepreka za razvoj kulturnih, turističkih i društvenih veza u pograničnom regionu Mađarska-Srbija. Glavni značajovog projekta je razvoj železničke veze čime bi se eliminisale anomalije prelaska granice i omogućila rekonstrukcija železničke linije iunapredila mobilnost ljudi i dobara. Kao rezultat toga, biće optimizovano vreme putovanja potrebno da se pređe ova fizička razdaljina, a gradovi i sela ovog regiona će postati znatno pristupačniji.

  Planirane Projektne aktivnosti uključuju:

  • Predlozi dizajn rešenja (Designs for approval - DfA) i idejni projekat za železničku liniju Subotica-Čikerija-Bačaljmaš-Baja.
  • Izrada prostornog plana posebne namene za infrastrukturni koridor (Subotica-Čikerija, Bačaljmaš, Bačbokod, Bački Vinogradi.
  • Štampanje publikacija za projekat – rezime tehničke dokumentacije
  • Događaji, uključujući sastanke sa srpskim i mađarskim železničkim kompanijama, i radionice sa predstavnicima gradova i sela koja se nalaze uz železničku trasu.
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan

  Akronim: BABECA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0001

  Iznos namenjenih sredstava: 8.699.537,91 EUR

  Učešće EU: 7.394.607,21 EUR

  Početak projekta: 29. septembar 2017. godine

  Kraj projekta: 28. septembar 2020. godine

  Glavni korisnik: Direkcija za upravljanje vodama u donjem toku Dunava (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1:  Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad

  Beneficiary 2: Fond Evropski poslovi AP Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Adresa: Széchenyi 2/C. 6500 Baja, Mađarska

  Telefon: +36 79 525 157

  Email adresa: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kontakt osoba: Henriett Balogh

  Opis Projekta:

  Projekat ima za cilj smanjivanje pojave poplava i potencijalnih rizika koji mogu izazvati poplave u projektom obuhvaćenom području, kao da se kanal Baja-Bezdan ponovo osposobi za odvod viška vode. Intervencije predviđene Projektom imaju za cilj da unaprede sistem prekograničnog upravljanja vodama i prevencije rizika.

  Kontekst:

  Razvoj kompleksa regionalnog sistema za upravljanje vodama u oblasti kanala Baja-Bezdan (Ferenc) obuhvata područje Velike južne ravnice u Mađarskoj i regione Bačka i Banat u Srbiji. Kanal je tehničko postrojenje i sistem za upravljanje vodama od međunarodnog značaja. Glavne funkcije Kanala su vodosnabdevanje i odvođenje viška površinskih voda (kao i upotreba u sportsko-rekreativne svrhe). Delovi kanala, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava. Kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom.

  Projektom obuhvaćeno područje čine: kanal Baja-Bezdan (uključujući i mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala. Kanal Vrbas-Bezdan se nalazi u Bačkoj (Vojvodina), i proteže se od Bezdana do Vrbasa. Infrastrukturni objekti koji su sa njim povezani se nalaze u Bezdanu i Šebešfoku.

  Brana u Bezdanu se ne koristi zbog lošeg stanja objekta i hidro-mehaničke mašinerije. Ona i dalje predstavlja značajan infrastrukturni objekat na hidro-sistemu Dunav-Tisa-Dunav, zbog čega je funkcionalno od ključne važnosti. Brana u Šebešfoku se nalazi na lokaciji gde se kanal Baja-Bezdan spaja sa kanalom Bezdan-Vrbas. Brana je bila industrijsko postrojenje koje je omogućavalo saobraćanje i jedini vid transporta robe i dobara u ovom regionu.

  Glavne aktivnosti u okviru ovog  projekta su:

  • Izmuljavanje i čišćenje delova kanala i izgradnja platformi za uklanjanje nanesene drvne građe i rampi za čamce u Mađarskoj;
  • Renoviranje i rehabilitacija ustava u Bezdanu i Šebešfoku;
  • Nabavka specijalne opreme za održavanje u Mađarskoj i Srbiji.

  Projekat takođe ima za cilj da pruži solidnu osnovu za dalji razvoj sistema.