Skip navigation

Preuzimanje dokumenata

Pregledajte i preuzmite programska dokumenta i relevantane materijale

 • 07. Avgust 2017.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2016. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2016. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2016. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2016. godine, pozivamo vas da pogledate Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  AIR of Interreg-IPA CBC HUSRB for 2016 air-of-interreg-ipa-cbc-husrb-for-2016.pdf
  Citizens' summary_Serbian citizens-summary-annex-srb.pdf
 • 29. Juni 2017.
  Programska dokumenta
  Priručnik za implementaciju projekata i Aneksi

  Priručnik za implementaciju projekata  (Project Implementation Handbook) sadrži uputstva i informacije o administrativnom i finansijskom vođenju projekta, monitoringu, izveštavanju, kao i ostalim komponentama u okviru Interreg IPA CBC Mađarska-Srbija Programa.    

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Annex I_Project Report_model_template annex-i-project-report-model-template.pdf
  AnnexII_AfR_model_template annexii-afr-model-template.pdf
  Project_Implementation_Handbook project-implementation-handbook.pdf
 • 10. Mart 2017.
  Programska dokumenta
  „​Single Tender” paket dokumenata sada dostupan na engleskom, mađarskom i srpskom

  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na mađarskom i srpskom jeziku. Takođe, postojeća dokumenta na engleskom jeziku su korigovana – možete ih preuzeti niže.

  Za svaku proceduru „single tender“ nabavki tokom faze implementacije, kao i tokom pripremne faze, ova dokumentacija se mora koristiti u skladu sa poglavljem 4 dokumenta „Eligibility Rules of expenditures”. U suprotnom slučaju dati trošak neće biti prihvaćen. Korisnici iz Mađarske mogu da koriste englesku i mađarsku verziju ovih dokumenata, a korisnici iz Srbije englesku i srpsku verziju.

  Paketi (zip. file) sadrže sledeća dokumenta: „Request and information”, „Tender Form“, „Single Tender report“ i „Contract template“. Upotreba dokumenta „Contract template“ je opcionalna, dok je je upotreba ostala tri dokumenta obavezna.

  Napomena: Korisnik uvek može da koristi proceduru koja je višeg ranga u skladu sa pravilima javnih nabavki (PraG), što u ovom slučaju prestavlja „Competitive Negotiated“ procedura.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Single Tender documentacija_SRB_10032017 single-tender-documentacija-srb-10032017.zip
  Single Tender documentation_ENG_10032017 single-tender-documentation-eng-10032017-570.zip
  Single Tender dokumentáció_HU_10032017 single-tender-dokumentacio-hu-10032017-721.zip
 • 26. January 2017.
  Programska dokumenta
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module character-limit-of-the-fields-in-the-imis-2014-2020-application-module.pdf
 • 29. Decembar 2016.
  Programska dokumenta
  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na engleskom jeziku

  *Napomena: Ova dokumentacija je u međuvremenu ažurirana i aktuelne verzije se nalaze u sekciji: „​Single Tender” paket dokumenata sada dostupan na engleskom, mađarskom i srpskom.

  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na engleskom jeziku. Svaki dokument (Services, Supply i Works) sadrži sledeća četiri dokumenta: ‘Request and information’, ‘Tender Form’ i ‘Single Tender Report’ kao i šablon forme za dokumenta ’Contract’ ili ’Order Letter’. Prva tri dokumenta su obavezna kada je reč o nabavkama u minimalnom neto iznosu od 2.500 evra i maksimalnom neto iznosu od 20.000 evra (poglavlja: 4.4, 4.5 i 4.6 u dokumentu ‘Eligibility Rules of Expenditures’ su modifikovana 5. decembra 2016. godine).

  Šablon forme za dokumenta ’Contract’ i ’Order Letter’ su samo smernice i njihova upotreba je proizvoljna. Međutim u slučaju „single tender “procedure obavezni su ugovor ili pismo porudžbine radi pravdanja troškova. 

 • 05. Decembar 2016.
  Prezentacije
  Info Dani - prezentacije

  Info dani u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata održani su u Segedinu, Novom Sadu, Subotici i  Kečkemetu između 24. i 30. novembra 2016. godine, sa ciljem da Potencijalne korisnike informišu o Programu, procesu prijavljivanja i relevantnim praviima.

  U prilogu su prezentacije sa ovih seminara. Za dodatne informacije, na raspolaganju su Zajednički sekretarijat i Antena ZS.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Info Days_all presentations info-days-all-presentations.pdf
 • 23. Novembar 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  HUSRB1601 i HUSRB1602 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja – ažurirane Smernice

  Ažurirane Smernice

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event-40.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event-137.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602_Guidelines_October 2016 husrb1601-1602-guidelines-october-2016.pdf
 • 23. Novembar 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa

  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa (u daljem tekstu: Priručnik) je vodič kroz standarde brenda Programa, zahteve i pravila za upotrebu njegovih elemenata.

  Priručnik je prvenstveno namenjen profesionalnim grafičkim dizajnerima, koji će se kreirati dizajn rešenja za iformativni i promotivni materijal programa, kao i za Korisnike/projekte u okviru Programa koji će ga koristiti kao vodič za kreiranje komunikacijskog materijala.

  Priručnik se sastoji iz dva poglavlja:

  • Poglavlje 1 - Program – uključujući i elemente vizuelnog identiteta Programa, pravila njihove upotrebe, kao i primere njihove primene u dizajn rešenjima;
  • Poglavlje 2 - Projekti – šabloni za Korisnike, pravila za njihovu upotrebu i korišćenje obaveznih elemenata.

  Priručnik za vizuelni identitet je osmišljen kao „živi dokument“. Stoga je oguće da će povremeno biti revidiran, kako bi uključio nove ili izmenjene zahteve i kako bi se bolje prilagodio korisnicima.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Visual_Identity_Manual_Interreg-IPA CBC HUSRB visual-identity-manual-interreg-ipa-cbc-husrb.pdf
 • 06. Oktobar 2016.
  Programska dokumenta
  Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija - Brošura
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HUSRB _Brochure_srb interreg-ipa-cbc-husrb-brochure-srb-215.pdf
 • 03. Oktobar 2016.
  Prijavni paket - Drugi poziv
  Prijavni Paket – Drugi poziv za podnošenje predloga projekata

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija (Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija) je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra namenjen je širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 biće otvoren do 31. januara 2017. godine.

  NAPOMENA - Ispravke u Pravilima o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures)

  Pored tehničkih modifikacija, korigovani dokument Pravilia o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures) sadrži dve glavne izmene: 1) ukoliko se odabere opcija flat rate za troškove vezane za zaposlene (Staff Cost) (ova opcija nije postojala u okviru Strateškog poziva), takođe se mogu planirati i putni troškovi i troškovi vezani za smeštaj (Travel and accommodation costs); 2) izmene vezane za prag i zahteve javnih nabavki.

  Molimo da imate u vidu da se ovaj dokument, uključujući sve izmene, odnosi na sve podnete prijave u okviru Programa.

   

  Prijavni paket

  Prijavni paket za Drugi poziv za podnošenje predloga projekata se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (HUSRB 2nd Call for Proposals);
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (HUSRB 2nd CfP Guidelines for Applicants);
  • Aneks I Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex I of Application Form);
  • Aneks II Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex II of Application Form);
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures_05122016) - korigovan dokument;
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures_outdated) - prethodni dokument, koji više nije validan;
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (HUSRB 2nd CfP Annex I of GfA Model Subsidy Contract)
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (HUSRB 2nd CfP Annex II of GfA Model Partnership Agreement);
  • Priručnik za korisnike (HUSRB Users' Manual).

  Prijave se moraju podneti elektronski, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu se može pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_2nd Call for Proposals husrb-2nd-call-for-proposals.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex I of GfA_Model Subsidy Contract husrb-2nd-cfp-annex-i-of-gfa-model-subsidy-contract.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex II of GfA_Model Partnership Agreement husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-gfa-model-partnership-agreement.pdf
  HUSRB_2nd CfP Guidelines_for_Applicants husrb-2nd-cfp-guidelines-for-applicants.pdf
  HUSRB_2nd CfP_Annex I of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-i-of-application-form.doc
  HUSRB_2nd CfP_Annex II of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-application-form.doc
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_05122016 husrb-eligibility-rules-of-expenditures-05122016.pdf
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_outdated husrb-eligibility-rules-of-expenditures-outdated.pdf
  HUSRB_Users_manual husrb-users-manual.pdf
  Second CfP_Application package second-cfp-application-package.zip
 • 29. Mart 2016.
  Prijavni paket - Strateški poziv
  Prijavni paket – Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija lansirao je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata 29. marta 2016. godine.

  Poziv će biti otvoren  do 30. septembra 2016. godine do ponoći  po centralnoevropskom vremenu (CET),  što će biti evidentiranom putem datuma na poštanskom žigu, ili do  16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi u ZS lično ili putem kurirske službe.

  Napomena: prvobitni rok za podnošenje predloga projekata  u okviru Strateškog poziva bio je 26. avgust 2016. godine do ponoći po centralnoevropskom vremenu (odnosno do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi lično). Rok je prodžen 11. jula 2016. godine na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO).

  Ovo je prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Projekta koji je odobren Odlukom Evropske komisije C(2015)9488 15. decembra 2015. godine.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1601, sa sredstvima u iznosu od 24.800.000 evra, je namenjen  je projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije. 

  Dodatne informacije su dostupne na stranici Poziv za podnošenje predloga projekata (Call for Proposals). Ovde možete preuzeti Prijavni paket za Strateški poziv, koji sadrži sledeća dokumenta:

  Prijavni paket -  zip fajl,
  ili
  Pojedinačni fajlovi iz Prijavnog paketa.
  Informativno su uključene i ranije verzije dokumenata Strateški poziv za podnošenje predloga projekata i Smernice za podnosioce predloga projekata (Strategic Call for Proposals and Guidelines for Applicants ), u okviru zip foldera.

  • Prijavni formular (Application Form);
  • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata – ISPRAVKA – ODLOŽENI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA;
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (SzA) -  ISPRAVKA – ODLOŽENI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA;
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of Expenditures);
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (Annex I of the GfA – Model Subsidy Contract);
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (Annex II of the GfA – Model Partnership Agreement);
  • Aneks I Prijavnog formulara – Izjava podnosioca predloga projekta (Annex I of the Application Form – Declaration by the Applicant);
  • Aneks II Prijavnog formulara – Izjava podnosioca predloga projekta o State Aid (samo za mađarske podnosioce predloga projekata) Izjava Države podnosioca o relevantnosti pomoći (Annex II of the Application Form – Declaration by the Applicant State aid relevance);
  •  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata i Smernice za podnosioce predloga projekata – prethodna verzija (zip fajl).

   

 • 29. Mart 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja

  HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines) je dokument namenjen projektima sa kojima će biti sklopljen ugovor o finansiranju u okviru Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata za program Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija. Ovaj dokument sadrži relevantne informacije i uputstva za Vodećeg korisnika/korisnike, koji će biti korišćeni tokom sprovođenja projekata.

  Projekti sa kojima bude sklopljen ugovor o finansiranju u okviru Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata za Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija koristiće formulare za izveštavanje – Before Project Event (Pre projektnog događaja) i After Project Event (Nakon projektnog događaja). Detaljna uputstva za korišćenje ovih formulara se nalaze u dokumentu HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines). 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB1601 Guidelines for Implementation of Information and Publicity Measures for Projects husrb1601-guidelines-for-implementation-of-information-and-publicity-measures-for-projects.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event.pdf
 • 15. Decembar 2015.
  Programska dokumenta
  Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

  Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. 


  Ukupna vrednost doprinosa programu od strane Evropske Unije (ERFA/IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć) iznosi 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalni doprinos (uključujući i doprinos projektnih partnera), ukupni budžet programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija iznosi 76.616.474 evra.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg IPA HU-SRB_final_adopted_15 12 2015_HU interreg-ipa-hu-srb-final-adopted-15-12-2015-hu.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015 EN interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-en.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015_SRB interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-srb.pdf
 • 28. Oktobar 2015.
  Programske publikacije
  Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

  IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ponosom predstavlja publikaciju Primeri dobre saradnje, koja predstavlja primere dobre saradnje između organizacija iz Mađarske i Srbije koje su implementirale projekte u okviru programa 2007-2013.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Primeri dobre saradnje primeri-dobre-saradnje-404.pdf
 • 30. Septembar 2015.
  Programske publikacije
  Katalog projekata IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

  Sa ponosom vam predstavljamo Katalog projekata, programsku publikaciju koja sumira rezultate saradnje organizacija iz Mađarske i Srbije, koje su učestvovale u projektima u okviru prekograničnog partnerstva. Ova publikacija takođe sumira rezultate dobro osmišljenog zajedničkog rada brojnih institucija iz Mađarske i Srbije, kao i programskih tela nadležnih za implementaciju programa.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Katalog projekata HUSRB IPA CBC husrb-ipa-cbc-project-catalogue-srb.pdf